Saksliste til årsmøte 2015

Mandag den 27. april kl 19.00.
Saksliste
1. Åpning med valg av møteleder og godkjenning av innkalling og saksliste.
1.1 Møteleder
1.2 Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av referent og to til å underskrive protokoll
2.1 Referent
2.2 To til å underskreve protokoll
3. Regnskap, økonomi og kontingent
3.1 Årsmelding for 2014
3.2 Årsregnskap for 2014
3.3 Kontingent for 2015
3.4 Priser & fullmakter
4. Valg
4.1 Styre
4.2 Revisor
4.3 Representant til fellestyret for skytekjelleren
4.4 Representant til Lødingen Idrettsråd
5. Orienteringer og informasjon